Q&A

  • home
  • 고객센터
  • Q&A

완료환경오염물질 대기분야 VOC 견적관련 문의

작성자
김웅태
등록일
2021-07-16
조회수
31
안녕하세요.
환경오염물질 대기분야 VOC 견적관련하여 문의가 있습니다.
표준성과한마당 사이트에서는 입력할 수 있는 란이 한계가 있어 질문게시판에 남기는 점 양해부탁드립니다.
1. 44 components (TO-14A+@, 각 1ppm)
? Benzene [71-43-2] ? Dichlorodifluoromethane [75-71-8] (Halocarbon 12) ? Bromomethane [74-83-9] ? 1,1,2 Trichlorotrifluoroethane [76-13-1] (Halocarbon 113) ? Carbon Tetrachloride [56-23-5] ? Dichlorotetrafluoroethane [76-14-2] (Halocarbon 114) ? Chlorobenzene [108-90-7] ? Hexachloro-1,3-Butadiene [87-68-3] ? Chloroform [67-66-3] ? Methylene Chloride [75-09-2] ? Chloromethane [74-87-3] ? Styrene [100-42-5] ? 1,2-Dibromoethane [106-93-4] ? 1,1,2,2-Tetrachloroethane [79-34-5] ? o-Dichlorobenzene [95-50-1] ? Tetrachloroethylene [127-18-4] ? m-Dichlorobenzene [541-73-1] ? Toluene [108-88-3] ? p-Dichlorobenzene [106-46-7] ? 1,2,4-Trichlorobenzene [120-82-1] ? 1,1-Dichloroethane [75-34-3] ? 1,1,1-Trichloroethane [71-55-6] ? 1,2-Dichloroethane [107-06-2] ? 1,1,2-Trichloroethane [79-00-5] ? 1,1-Dichloroethene [75-35-4] ? Trichloroethene [79-01-6] ? cis-1,2-Dichloroethene [156-59-2] ? 1,2,4-Trimethylbenzene [95-63-6] ? 1,2-Dichloropropane [78-87-5] ? 1,3,5-Trimethylbenzene [108-67-8] ? cis-1,3-Dichloropropene [10061-01-5] ? Vinyl Chloride [75-01-4] ? trans-1,3-Dichloropropene [10061-02-6] ? o-Xylene [95-47-6] ? Chloroethane [75-00-3] ? m-Xylene [108-38-3] ? Ethyl Benzene [100-41-4] ? p-Xylene [106-42-3] ? Trichlorofluoromethane [75-69-4] (Halocarbon 11) ? Dichloromethane[75-09-02] ? 1,3-Butadiene [106-99-0] ? Acrylonitrile [107-13-1] ? 3-Chloropropene [107-05-1] ? 4-Ethyltoluene [622-96-8]

2. 68 components (TO-15+@, 각 1ppm)
? Acetone [67-64-1] ? Acrolein [107-02-8] ? Benzene [71-43-2] ? Benzyl Chloride [100-44-7] ? Bromoform [75-25-2] ? Bromomethane [74-83-9] ? Bromodichloromethane [75-27-4] ? 1,3-Butadiene [106-99-0] ? 2-Butanone (MEK) [78-93-3] ? Carbon Disulfide [75-15-0] ? Carbon Tetrachloride [56-23-5] ? Chlorobenzene [108-90-7] ? Chlorethane [75-00-3] ? Chloroform [67-66-3] ? Cyclohexane [110-82-7] ? Chloromethane [74-87-3] ? Dibromochloromethane [124-48-1] ? 1,2-Dichlorobenzene [95-50-1] ? 1,3-Dichlorobenzene [541-73-1] ? 1,4-Dichlorobenzene [106-46-7] ? 1,1-Dichloroethane [75-34-3] ? 1,2-Dichloroethane [107-06-2] ? 1,1-Dichlorethene [75-35-4] ? cis-1,2-Dichloroethene [156-59-2] ? trans-1,2-Dichloroethene [156-60-5] ? 1,2-Dichloropropane [78-87-5] ? cis-1,3-Dichloropropene [10061-01-5] ? trans-1,3-Dichloropropene [10061-02-6] ? 1,4-Dioxane [123-91-1] ? Ethanol [64-17-5] ? Ethyl Acetate [141-78-6] ? Ethyl Benzene [100-41-4] ? 1,2 Dibromoethane [106-93-4] ? 4-Ethyltoluene [622-96-8] ? Halocarbon 11 (Trichlorofluoromethane) [75-69-4] ? Halocarbon 12 (Dichlorodifluoromethane) [75-71-8] ? Halocarbon 113(1,1,2-Trichlorotrifluoroethane) [76-13-1] ? Halocarbon 114 (1,2-Dichlorotetrafluoroethane) [76-14-2] ? Heptane [142-82-5] ? Hexachloro-1,3-butadiene [87-68-3] ? Hexane [110-54-3] ? 2-Hexanone (MBK) [591-78-6] ? 4-Methyl-2-Pentanone (MIBK) [108-10-1] ? Methylene Chloride [75-09-2] ? Methyl methacrylate [80-62-6] ? Methyl-tert-Butylether (MTBE) [1634-04-4] ? Naphthalene [91-20-3] ? 2-Propanol [67-63-0] ? Propylene [115-07-1] ? Styrene [100-42-5] ? 1,1,2,2-Tetrachloroethane [79-34-5] ? Tetrachloroethene [127-18-4] ? Tetrahydrofuran [109-99-9] ? Toluene [108-88-3] ? 1,1,1-Trichloroethane [71-55-6] ? 1,1,2-Trichloroethane [79-00-5] ? Trichloroethene [79-01-6] ? 1,2,4-Trichlorobenzene [120-82-1] ? 1,2,4-Trimethylbenzene [95-63-6] ? 1,3,5-Trimethylbenzene [108-67-8] ? Vinyl Acetate [108-05-4] ? Vinyl Chloride [75-01-4] ? o-Xylene [95-47-6] ? m-Xylene [108-38-3] ? p-Xylene [106-42-3] ? Isobutyl alcohol [78-83-1] ? butyl acetate [123-86-4] ? Dichloromethane[75-09-02]
감사합니다.

답변환경오염물질 대기분야 VOC 견적관련 문의

작성자
강지환
등록일
2021-07-16
조회수
0
안녕하세요
가스분석표준그룹 강지환 입니다.
대기 측정망 정도관리인
[44 components (TO-14)]와 [68 components (TO-15)]는
표준가스 개발이 되어있지 않습니다.
현재 보급 가능한 성분은
유해대기오염물질측정망에 사용하는 HAPs 18 종입니다.
1. Benzene 2. Toluene 3. Ethylbenzene 4. m-Xylene 5. p-Xylene 6. o-Xylene 7. Styrene 8. Chloroform 9. Carbon tetrachloride 10. 1,1,2-Trichloroethane 11. 1,1-Dichloroethane 12. Trichloroethylene 13. Tetrachloroethylene 14. Acrylonitrile 15. 1,3-Butadiene 16. Vinyl chloride 17. Dichloromethane 18. 1,2-Dichloroethane
궁금하신 사항이 있으시면 아래 연락처로 문의 부탁드립니다.
감사합니다.
042 - 868 -5646
빠른 서비스
서비스 이용 내역 및
진행상황 조회
장바구니
카드결제/계산서 신청
카드 승인 취소
통장사본 다운로드
사업자등록증
다운로드
정밀측정교육
증명서 발급
성적서 원본 확인
측정서비스
일시 중단 안내
측정서비스
특정시기 안내